Danh mục HTML/CSS

Khai báo HTML

Khai báo HTML

Tất cả các tài liệu HTML phải khai báo bắt đầu bằng <!DOCTYPE html> – Đây là cách khai báo HTML5 Ví dụ: <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Tài liệu HTML</title> </head> <body> Nội dung tài liệu HTML… </body> </html> <!DOCTYPE html> không phải là một thẻ…

Đọc tiếpKhai báo HTML
Thẻ a trong HTML

Thẻ a trong HTML

Thẻ <a> trong html dùng để tạo liên kết (link) đến một tài liệu nào đó. Có các loại liên kết sau: Liên kết nội bộ (internal link) Liên kết ngoài ngoài (external link) <a href=”http://vanvatketnoi.com/” rel=”nofollow noopener” role=”link” tabindex=”0″ target=”_blank” download…

Đọc tiếpThẻ a trong HTML