Khai báo HTML

Tất cả các tài liệu HTML phải khai báo bắt đầu bằng <!DOCTYPE html> – Đây là cách khai báo HTML5

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tài liệu HTML</title>
</head>

<body>
Nội dung tài liệu HTML…
</body>

</html>

<!DOCTYPE html> không phải là một thẻ của HTML. Nó là một “Thông tin” cho trình duyệt về một tài liệu mong đợi.

Khi khai báo, nó không phân biệt chữ thường, chữ HOA, các trường hợp sau đây đều hợp lệ:

<!DOCTYPE html>

<!DocType html>

<!Doctype html>

<!doctype html>

Khai báo HTML

Đối với HTML4 hay XHTML có cách khai báo phức tạp hơn

HTML 4.01:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.1:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">