Liên kết NEO trong HTML

Để chuyển từ phần tử này sang phần tử khác trên cùng 1 trang tài liệu ta kết hợp sử dụng thẻ a kết hợp với id của phần tử HTML. Ví dụ:

Đầu trang ta có thẻ:

<a href=“#chapter1”>Chapter 1</a>

và sau nhiều nội dung tiếp theo, ta đặt 1 thẻ

<div id=“chapter1”></div>

Khi đó, click vào thẻ a có tên Chapter 1 có href là #chapter1 trình duyệt web sẽ chuyển tới vị trí thẻ div có id là chapter1 mà hề load lại trang.

XemTải bài tập mẫu