Thuộc tính id, class trong HTML

Thuộc tính id trong HTML

Thuộc tính id dùng để đặt tên cho phần tử, tên này phải là duy nhất, không trùng nhau (nếu so sánh một phần tử trong trang web giống như một người công dân Việt Nam thì tên id cũng giống như số CMND.

Thuộc tính class trong HTML

Thuộc tính class khác id ở chỗ là: id thì duy nhất, còn class thì không, tức là nhiều phần tử có thể đặt class cùng tên.