Những đặc điểm, cấp & phân loại tên miền

Những đặc điểm của tên miền

  • Tên miền (domain) không được vượt quá 63 ký tự đã bao gồm cả đuôi .com, .net, .info, .org,…
  • Tên miền chỉ bao gồm các ký tự a-z, 0-9, các dấu “-“. Đối với khoảng trắng và những ký tự đặc biệt khác đều không được chấp nhận.
  • Không được bắt đầu hoặc kết thúc tên miền với ký tự “-“
  • Tên miền không cần bắt đầu bằng http://, http://www., https://, https://www., www (tức là: khi bạn nhập tên miền vào trình duyệt, chỉ cần nhập tên miền, ví dụ: vanvatketnoi.com (http://, http://www., https://, https://www., www – trình duyệt tự động thêm vào).

Các cấp tên miền

Tên miền cấp 1 (top level domain) những tên miền loại này có đặc điểm là chỉ có 1 dấu chấm như: vanvatketnoi.com, google.com,…

Tên miền cấp 2 (second level domain) là các tên miền có 2 chấm như: google.com.vn,…

Subdomain: Còn gọi là tên miền con hay tên miền phụ, là những tên miền được tạo thêm từ tên miền cấp 1 hoặc tên miền cấp 2.

Ví dụ:

iot.vanvatketnoi.com là tên miền phụ của tên miền cấp 1 là vanvatketnoi.com

design.google.com.vn là tên miền phụ của tên miền cấp 2 là google.com.vn

Phân loại tên miền

TLD là viết tắt của “top-level domain” – tên miền cấp cao nhất, là phần mở rộng sau dấu chấm cuối cùng của domain name.

TLDs có thể được chia thành hai loại: Các tên miền cấp cao nhất của quốc gia (ccTLDs) và các tên miền cấp cao chung (gTLDs) như ta thường thấy.

Tên miền cấp cao nhất của quốc gia (ccTLDs – country-code Top-Level Domains) là một loại của TLDs được sử dụng để xác định một quốc gia cụ thể. Ví dụ .us cho United States (Mỹ) và .vn cho Việt Nam. Chúng thường được dùng bởi các công ty có site riêng cho thị trường nhất định và là dấu hiệu cho thấy người dùng đã truy cập đúng địa chỉ.

Tên miền cấp cao chung (gTLDs – generic Top-Level Domains) là một top-level domain quan trọng nhất mà không phụ thuộc vào mã quốc gia. Ví dụ: .com, .net, .info,…

Tìm kiếm tên miền tại NameSilo (Xem bảng giá)

Tìm kiếm tên miền tại đây.