Thẻ Nhóm thẻ inline

Thẻ a trong HTML

Thẻ a trong HTML

Thẻ <a> trong html dùng để tạo liên kết (link) đến một tài liệu nào đó. Có các loại liên kết sau: Liên kết nội bộ (internal link) Liên kết ngoài ngoài (external link) <a href=”http://vanvatketnoi.com/” rel=”nofollow noopener” role=”link” tabindex=”0″ target=”_blank” download…

Đọc tiếpThẻ a trong HTML