Thẻ Mảng trong PHP

Mảng trong PHP

Mảng 1 chiều trong PHP

Mảng là gì? Mảng là biến đặc biệt cho phép lưu nhiều giá trị tại cùng một thời điểm. Ví dụ: Lưu thông thường: $user_1 = ‘A’, $user_2 = ‘B’, $user_3 = ‘C’, Lưu mảng: $list_users = $array(‘A’,’B’,’C’); Cấu trúc…

Đọc tiếpMảng 1 chiều trong PHP