Mảng 1 chiều trong PHP

Mảng là gì?

Mảng là biến đặc biệt cho phép lưu nhiều giá trị tại cùng một thời điểm. Ví dụ: Lưu thông thường: $user_1 = 'A', $user_2 = 'B', $user_3 = 'C', Lưu mảng: $list_users = $array('A','B','C');

Cấu trúc mảng

Key key1 key2 key3
Value value1 value2 value3
Key: Dùng để phân biệt các phần tử mảng. Key được tạo có thể là chuỗi hoặc số nguyên. Value: Là giá trị của phần tử mảng (Key, Value) là cặp thông tin đặc trưng của mỗi phần tử trong mảng. $my_array = array('key1' => 'value1', 'key2' => 'value2', 'key3' => 'value3');

Các loại mảng 1 chiều

1. Mảng rỗng

$error = array(); để lưu các thông tin lỗi hoặc một thông tin nào đó mà ta muốn lưu.

2. Mảng có key mặc định

Key sẽ mặc định chạy từ số 0, với mảng có key mặc định có thể viết rút gọn mà không cần thể hiện phải có key.
key 0 1 2 3
value 0 5 10 15
$number_divisible_5 = array(0 => 0, 1 => 5, 2 => 10, 3 => 15); Viết rút gọn: $number_divisible_5 = array(0, 5, 10, 15);

3. Mảng có key xác định

Key id fullname email
Value 1 Nguyễn Hoàng Nam thegioivuca@gmail.com
Key nó thường mang ý nghĩa tương ứng với giá trị của phần tử mảng. Ví dụ cặp thông tin (fullname, Nguyễn Hoàng Nam) $info = array( 'id' => 1, 'fullname' => 'Nguyễn Hoàng Nam', 'email' => 'thegioivuca@gmail.com' );