Danh mục Tư duy logic

LOGICAL THINKING / Tư duy logic
Number & Figure Pattern / Dãy số và dãy hình có quy luật
IQ Age Problem & Date Problem / Tuổi và ngày tháng
Backward problems / Bài toán làm ngược lại
Assumption problems / Bài toán giả thiết tạm