Sổ đỏ, sổ hồng là gì? Sự khác nhau giữa sổ đỏ, sổ hồng?

Hiện nay, không có một văn bản nào quy định về khái niệm sổ đỏ, sổ hồng. Tên gọi sổ đỏ, sổ hồng là gọi theo màu sắc bên ngoài của Giấy Chứng Nhận.

Sổ đỏ

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành trước ngày 10/12/2009
  • Áp dụng ở khu vực ngoài đô thị, áp dụng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn…
  • Đối tượng được cấp giấy chủ yếu là hộ gia đình do chủ hộ đứng tên.

Sổ hồng

  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp bởi Bộ xây dựng trước ngày 10/8/2005
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp bởi Bộ xây dựng từ ngày 10/8/2005 đến trước ngày 10/12/2009.
  • Áp dụng với nhà ở, đất ở đô thị.
  • Đối tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện được cấp giấy.

Sổ đỏ hay sổ đỏ quan trọng hơn?

Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ đỏ, sổ hồng là gì?

Các Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10.12.2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10.12.2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.

Như vậy, sổ hồng hay sổ đỏ đều có giá trị pháp lý như nhau.